• Small Banner 3
 • Berenboot2
 • Ouderenfestival
 • Weekendschool
 • Small Banner 10
 • Eco-schools
 • Small Banner 12
 • Small Banner 2
 • Small Banner 14
 • Kangaroedag2
 • Small Banner 16
 • Scoutwoud
 • Small Banner 9
 • Small Banner 6
 • Small Banner 8
 • Jouw idee1
 • Bibliotheek
 • Care Clowns
 • Small Banner 17
 • Small Banner 11

Het Fonds verleent steun aan concrete en afgebakende projecten, die een raakvlak hebben met de samenleving in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis en georganiseerd worden door stichtingen of verenigingen. Ook wordt steun gegeven aan projecten met een looptijd van enkele (in de regel maximaal vier) jaren. De steun heeft nimmer een permanent karakter. Incidenteel steunt het Fonds ook projecten buiten haar werkgebied die bijdragen aan de leefbaarheid in de regio en passen binnen de doelstelling.

Bij aanvragen van overheden, overheidsinstellingen of vrijwel geheel door de overheid gesubsidieerde instellingen, wordt in het bijzonder getoetst of en in welke mate het project behoort tot een normale overheidstaak.

Het Fonds verstrekt nooit achteraf een bijdrage en reeds gestarte of voltooide projecten komen niet voor een donatie in aanmerking. Tijdens de behandeling van uw aanvraag mag u in principe nog geen financiële verplichtingen aangaan, betrekking hebbende op het aangevraagde project. Een financiële bijdrage van het Fonds dekt slechts bij uitzondering de volledige kosten van een project. Een eigen bijdrage en co-financiering door andere partijen zijn doorgaans voorwaarden. Bovendien kan een aanvraag slechts betrekking hebben op één project.

Er wordt in principe geen steun gegeven aan:
- instellingen en projecten met een uitgesproken commercieel, politiek of religieus karakter.
- projecten die buiten de regio vallen.
- projecten die reeds een aanvang hebben genomen of binnen zes weken plaatsvinden.
- instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatiekosten of overheadkosten.
- instellingen die een niet projectgebonden aanvraag insturen.
- instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een project zelf te kunnen financieren.
- projecten met een indirect doel.

In alle gevallen is het oordeel van de directie en van het bestuur van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. bindend bij het al dan niet honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Lees hier de algemene voorwaarden van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Aanvragen

Doe direct online een aanvraag of download hier het aanvraagformulier.

LET OP: De online aanvraag kan niet tussentijds worden opgeslagen en dient direct te worden voltooid!

AANVRAAGFORMULIER ONLINE INVULLEN AANVRAAGFORMULIER DOWNLOADEN