• Bibliotheek
 • Scoutwoud
 • Small Banner 12
 • Small Banner 14
 • Kangaroedag2
 • Ouderenfestival
 • Small Banner 11
 • Small Banner 6
 • Small Banner 3
 • Small Banner 9
 • Small Banner 16
 • Small Banner 2
 • Weekendschool
 • Small Banner 17
 • Small Banner 8
 • Eco-schools
 • Jouw idee1
 • Berenboot2
 • Small Banner 10
 • Care Clowns

Een actief Fonds dat het verschil maakt in de regio                                                                   
(Samenvatting)

Jaarlijks steunt het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. meer dan 250 projecten. Projecten die op allerlei gebieden een grote positieve invloed hebben op de bewoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. In 2012 is voor het eerst een meerjarenbeleidsplan opgesteld voor de jaren 2013-2016. Op basis van dit meerjarenbeleid is het Fonds een nieuwe koers ingeslagen. Het nieuwe meerjarenbeleid voor de jaren 2017-2020 moet vooral deze nieuwe koers bestendingen en uitbouwen.

Missie
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. behoudt haar vermogen en draagt met de opbrengsten van dit vermogen bij aan projecten die de kwaliteit van de samenleving verhogen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Om deze rol zo lang mogelijk te kunnen vervullen moet het vermogen zo lang mogelijk in stand gehouden worden.

Visie
Het is onze visie dat het Fonds echt het verschil kan maken in de regio. Door een actieve opstelling van het Fonds kunnen zoveel mogelijk aanvragers met goede projecten worden bereikt, kunnen verbinden worden gelegd tussen bestaande projecten/initiatieven en kunnen goede projecten van buiten de regio worden aangetrokken. Dat betekent ook goed luisteren naar de behoeften van maatschappelijke partijen in de regio en hier op inspelen door de juiste projecten te ondersteunen.

Het is de rol van het Fonds om goede maatschappelijke initiatieven te stimuleren, selecteren en ondersteunen. Het is van belang om aanvragers te stimuleren om vernieuwende projecten in te dienen. Dit type projecten kan een grote impact hebben. Immers, vernieuwende werkwijzen worden herhaald op het moment dat zij efficiënt of effectief blijken of als zij andere positieve (bij) effecten hebben.

Het vermogen van het Fonds kan op verschillende manieren worden ingezet om bij te dragen aan projecten of maatschappelijke initiatieven in de regio. Dat betekent niet alleen doneren, maar soms ook garanties geven of leningen verstrekken. Daarnaast betekent het ook investeren in inhoudelijke ondersteuning van stichtingen en verenigingen en het investeren in netwerken die van belang zijn voor maatschappelijke initiatieven.

Het is onze visie dat het vermogen verantwoord belegd moet worden. Immers, als we met de opbrengsten van het vermogen de maatschappij willen verbeteren, kan het niet zo zijn dat het vermogen wordt belegd in bedrijven die activiteiten ondernemen waar het Fonds niet achter staat.

Strategie
Gericht donatiebeleid
Het Fonds ondersteunt met donaties en heeft hier een algemeen beleid voor. Voor aanvragen die regelmatig voorkomen, worden beleidsnotities ontwikkeld zodat aanvragen gelijkwaardig beoordeeld worden. Dit mag geen keurslijf worden, echter een eenduidige beoordeling van aanvragen leidt tot een zo eerlijk mogelijke besteding van het donatiebudget. Indien dit passender is, wordt gekozen voor een garantie of lening. Tevens zijn er speciale programma’s om projecten met vrijwilligers en vernieuwende projecten te stimuleren. Zo kunnen jongeren via het programma ‘Jouw idee’ geld aanvragen om maatschappelijke activiteiten te organiseren. Via het programma ‘Uw initiatief’ kunnen ook groepjes actieve burgers een budget aanvragen voor mooie initiatieven in de wijk. Voor beide programma’s geldt dat een stichting of vereniging niet nodig is.

Partijen verbinden
Tijdens de cursussen blijkt keer op keer dat de deelnemers ook graag ervaringen met elkaar uitwisselen en met elkaar kennis maken. Daarnaast komt het Fonds binnen en buiten de regio steeds vaker projecten tegen die op een andere plaats binnen de regio ook toegevoegde waarde hebben. Doordat het Fonds slechts in drie gemeentes actief is, heeft het Fonds goed zicht op de belangrijkste maatschappelijke partijen en een sterk netwerk. Zo kan het Fonds inhoudelijke verbanden leggen tussen initiatiefnemers in de regio en initiatieven bevorderen die gericht zijn op de hele regio.

Evalueren Besturingsmodel Beleggingen
Het Fonds evalueert de werking van haar beleggingsstrategie en gaat na of de uitgangspunten in het besturingsmodel met betrekking tot het beoogde rendement en verantwoord beleggen nog goed zijn. Tenslotte dient in het bestuderingsmodel ook rekening gehouden te worden met het feit dat het Fonds ook missie gerelateerde investeringen kan doen. Dit zijn investeringen in de regio die naast een (beperkt) financieel rendement ook maatschappelijk rendement kan opleveren.

Doelstelling
De doelstelling is dat het Fonds in 2020 een actieve en zakelijke partner is voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving

Beleid
Het Fonds richt zich op 6 verschillende sectoren, te weten maatschappelijk welzijn, kunst en cultuur, educatie, natuur en milieu, gezondheid, sport en vrije tijd, en is hiermee een breed fonds. De projecten die het Fonds ondersteunt, kunnen bestaan uit activiteiten of uit noodzakelijke investeringen om deze activiteiten mogelijk te maken. In alle gevallen gaat het om een afgebakend geheel van activiteiten met een duidelijk begin en einde. Projecten dienen minimaal één van de volgende speerpunten te bevatten: participatie, bewustwording, ontplooiing of ontmoeting.

Steeds vaker komt het voor dat er initiatieven zijn die weliswaar op projectbasis beginnen, maar meerdere jaren actief moeten zijn om succesvol te zijn. Indien de doelstelling van een dergelijk programma binnen de doelstellingen van het Fonds past, bestaat de mogelijkheid om maximaal 4 jaar lang een donatie te geven.

Naast het verstrekken van donaties ondersteunt het Fonds ook steeds meer met kennis en vaardigheden. Het Fonds kent al jaren een spreekuur voor mensen met vragen over fondsenwerving. Deze vorm van inhoudelijke ondersteuning wordt in de praktijk erg gewaardeerd en zal daarom in de komende beleidsperiode worden gecontinueerd. Een andere manier van ondersteuning geven is het gratis geven van adviezen en cursussen. Bij adviezen gaat het tot op heden om het inhuren van externe bureaus waarmee het Fonds nauw samenwerkt.

Stichtingen en verenigingen worden, mede door de bezuinigingen, steeds ondernemender. Aan de andere kant is er een ontwikkeling gaande waarbij ondernemingen niet alleen sturen op winst maar ook op een maatschappelijke doelstelling: sociaal ondernemen. Het Fonds wil stichtingen, verenigingen en sociale ondernemingen op een zakelijke basis in hun doelstelling kunnen steunen. Bijvoorbeeld door het verstrekken van leningen. Daarnaast wil het Fonds de mogelijkheid hebben om te participeren in ondernemingen met een maatschappelijke doelstelling in de regio.

Nieuws

19 mrt: basiscursus fondsenwerving

Vlaardingen, 3 januari 2020

Op donderdag 19 maart organiseert het Fonds de basiscursus fondsenwerving voor stichtingen en verenigingen.

Lees meer...

Programma voor burgerinitiatieven geopend!

Vlaardingen, 1 januari 2020
Het programma voor burgerinitiatieven is weer geopend! Aanvragen kunnen tot 1 april 2020 worden ingediend.