Zoek op de site:

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. inzake een toegekende donatie
1. De toegezegde donatie is gemaximeerd en zal onder geen enkele voorwaarde hoger worden, eventueel latente belastingclaims zijn inbegrepen in de donatie.

2. Uw instelling mag haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons aan derden overdragen.

3. Onze donatie is gebaseerd op de van u ontvangen gegevens, in het bijzonder de projectomschrijving en de begroting met dekkingsplan. Indien de verantwoording lager is dan de ingediende begroting zal de donatie naar rato worden aangepast.

4. U dient ons tijdig schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw organisatie, de projectopzet, de begroting, het dekkingsplan, de datum van het project en andere omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op (de hoogte van) onze donatie, alsmede op de voortgang van het project.

5. Onze donatie wordt verleend onder voorwaarde van een juiste nakoming door uw instelling van de met ons gemaakte afspraken. Wij behouden het recht voor onze donatie in te trekken, of de hoogte daarvan aan te passen, wanneer:
- er niet, niet geheel of niet langer sprake is van een juiste nakoming van de afspraken;
- er geen of onvoldoende verwezenlijking van de beoogde activiteiten plaatsvindt/plaatsvond;
- de door ons toegezegde donatie naar ons oordeel niet (volledig) benodigd zijn;
- faillissement, surséance van betaling of een schuldsanering wordt aangevraagd van uw instelling, dan wel beslag wordt gelegd op een belangrijk gedeelte van de activa van uw instelling;
- wij met de door u ingediende stukken (zoals de verantwoording en het dekkingsplan) dan wel met een wijziging van de projectopzet niet instemmen;
In deze gevallen kan door ons ook (gehele of gedeeltelijke) restitutie worden verlangd.

6. Wij behouden ons het recht voor om publiciteit te geven aan de door ons verstrekte steun. Indien u uit publiciteitsoverwegingen onze naam wilt gebruiken, dan verzoeken wij u die correct en volledig te hanteren: Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Wilt u ons logo gebruiken? Dan kunt u het logo via onze website (www.fondssv.nl) downloaden of contact met ons opnemen. Ook voor het lenen van vlaggen en banieren van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. kunt u contact met ons opnemen.

7. De donatie wordt pas overgemaakt, nadat bijgaande akkoordverklaring alsmede alle overige gevraagde stukken door ons zijn ontvangen en door ons akkoord zijn bevonden.

8. Betaling kan in termijnen plaatsvinden. Van het donatiebedrag wordt maximaal 80% uitgekeerd vóór aanvang van het project. Op basis van de eindafrekening na afloop van het project wordt de overige 20% uitgekeerd of een deel daarvan afhankelijk van de werkelijk gemaakte kosten. De eindafrekening dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk zes maanden na de besteding van de donatie te worden toegezonden.

9. Indien de donatie hoger is dan € 25.000,= dient de eindafrekening te worden voorzien van een controleverklaring (volgens een standaard model van het Fonds). Hieruit dient te blijken dat de door ons verstrekte gelden daadwerkelijk zijn besteed aan het project. Het controleprotocol geeft daarbij nadere aanwijzingen voor de accountant.

10. Ter beoordeling van een goede voortgang van de door ons te ondersteunen activiteiten plegen wij graag overleg met u, wanneer wij dit nodig of wenselijk achten.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg ons