Zoek op de site:

Richtlijnen en criteria

Het Fonds verleent steun aan afgebakende projecten, die een raakvlak hebben met de samenleving in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis en georganiseerd worden door stichtingen en verenigingen (waarvan het bestuur uit minimaal drie bestuursleden moet bestaan). Incidenteel steunt het Fonds ook projecten ingediend door groepjes inwoners waarvan de stichting/vereniging nog in oprichting is, en projecten buiten haar werkgebied die bijdragen aan de leefbaarheid in de regio en passen binnen de doelstelling.

Bij aanvragen van vrijwel geheel door de overheid gesubsidieerde instellingen zoals de zorg en het onderwijs, wordt in het bijzonder getoetst wat het project toevoegt bovenop de reguliere taken van deze instellingen.

Het Fonds verstrekt nooit achteraf een bijdrage en voltooide projecten komen niet voor een donatie in aanmerking. Tijdens de behandeling van uw aanvraag mag u in principe nog geen financiële verplichtingen aangaan, betrekking hebbende op het aangevraagde project. 

Een financiële bijdrage van het Fonds dekt slechts bij uitzondering de volledige kosten van een project. Een eigen bijdrage en co-financiering door andere partijen zijn doorgaans voorwaarden. Het Fonds honoreert doorgaans ook geen aanvragen voor dekking van reguliere exploitatiekosten.

Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project. Wel kunt u meerdere aanvragen per jaar indienen of een meerjarige donatie (met tussentijdse evaluatie) aanvragen. In verband met de behandeltermijn dienen aanvragen minimaal zes weken voor aanvang van het project bij ons binnen te zijn.

In alle gevallen is het oordeel van de directie en van het bestuur van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. bindend bij het al dan niet honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Lees hier de algemene voorwaarden van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Richtlijnen en criteria

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg ons