Zoek op de site:

Richtlijnen en criteria

Het Fonds verleent steun aan afgebakende projecten, die een raakvlak hebben met de samenleving in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis en georganiseerd worden door stichtingen of verenigingen. Incidenteel steunt het Fonds ook projecten buiten haar werkgebied die bijdragen aan de leefbaarheid in de regio en passen binnen de doelstelling.

Bij aanvragen van overheden, overheidsinstellingen of vrijwel geheel door de overheid gesubsidieerde instellingen, wordt in het bijzonder getoetst of en in welke mate het project behoort tot een normale overheidstaak.

Het Fonds verstrekt nooit achteraf een bijdrage en reeds gestarte of voltooide projecten komen niet voor een donatie in aanmerking. Tijdens de behandeling van uw aanvraag mag u in principe nog geen financiële verplichtingen aangaan, betrekking hebbende op het aangevraagde project. Een financiële bijdrage van het Fonds dekt slechts bij uitzondering de volledige kosten van een project. Een eigen bijdrage en co-financiering door andere partijen zijn doorgaans voorwaarden. Bovendien kan een aanvraag slechts betrekking hebben op één project.

Er wordt in principe geen steun gegeven aan:
- instellingen en projecten met een uitgesproken commercieel, politiek of religieus karakter.
- projecten die buiten de regio vallen.
- projecten die reeds een aanvang hebben genomen of binnen zes weken plaatsvinden.
- instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatiekosten of overheadkosten.
- instellingen die een niet projectgebonden aanvraag insturen.
- instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een project zelf te kunnen financieren.
- projecten met een indirect doel.

In alle gevallen is het oordeel van de directie en van het bestuur van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. bindend bij het al dan niet honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Lees hier de algemene voorwaarden van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Richtlijnen en criteria

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg ons