Zoek op de site:

Procedure

Aanvraag indienen
Aanvragen voor een donatie kunnen het gehele jaar worden ingediend en dienen minimaal zes weken voor de start van het project volledig te zijn ontvangen door het Fonds. Het Fonds kent een gestandaardiseerd aanvraagformulier dat gebruikt kan worden voor het indienen van een aanvraag. Organisaties kunnen meerdere aanvragen per jaar indienen.

In behandeling
Voor de behandeling van verzoeken om financiële steun zijn de medewerkers van het bureau verantwoordelijk. Zij bekijken de projecten primair op inhoud en kwaliteit en geven hierover advies aan de directeur. Hij bepaalt of een aanvraag voor financiële steun wordt gehonoreerd. Deze vergadering vindt wekelijks plaats.

Behandeltermijn
Aanvragen vanaf € 50.000,-- worden, voorzien van een advies, ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur. Dit gebeurt vijf keer per jaar. Het streven is de aanvragen t/m € 50.000,-- binnen zes tot acht weken tijd van een beoordeling te voorzien.

Overeenkomst
Organisaties die een donatie toegekend krijgen, ontvangen hiervan een bevestigingsbrief met bijlagen. Door middel van het retourneren van de akkoordverklaring wordt een overeenkomst aangegaan. In de bevestigingsbrief met bijlagen staat precies aangegeven wat beide partijen van elkaar mogen verwachten. Ook de algemene voorwaarden die het Fonds hanteert, maken deel uit van de genoemde bijlagen.

Een volledige aanvraag bevat:
- het aanvraagformulier van het Fonds;
- statuten van de organisatie;
- uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel, niet ouder dan één jaar;
- laatst verschenen jaarrekening en jaarverslag;
- een gedetailleerde begroting en dekkingsplan;
- een uitgebreide projectbeschrijving;
- relevante informatie over uw organisatie en activiteiten;
- indien van toepassing kopie van offerte of huurcontract.

Bij verstrekte donaties van € 25.000,-- en hoger vraagt het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een verklaring van een accountant (RA of AA), waarin bevestigd wordt dat het toegewezen bedrag ook daadwerkelijk conform de afspraken is besteed aan het bedoelde project.

Procedure

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg ons